Toshinobu Sakakibara (Contrabass) 

 Sachiko Kayahara- Sakakibara(piano)