Toshinobu Sakakibara (Contrabass)                                                    Sachiko Kayahara- Sakakibara(piano)